Po statutu Ustanove Petra Pavla Glavarja sestavlja upravo devet članov, ki so izbrani tako, da zastopajo najširše interese vseh, zainteresiranih za izvajanje namena ustanove, in tistih, ki ji omogočajo delovanje. Zato jo sestavljajo trije predstavniki ustanoviteljev, pri čemer ni nujno, da so to ustanovitelji sami, pač pa lahko posamezni ustanovitelj sam predlaga, kdo ga bo zastopal. V upravi je zaradi čimbolj pravičnega izvajanja štipendijske politike v občini prisoten tudi en predstavnik javnih zavodov s področja šolstva, da bi bila ustanova čim bližja mladim, zaradi katerih je pravzaprav ustanovljena, je v upravi tudi en (polnoletni) predstavnik mladih. Ustanova ne more delovati brez odločne podpore Občine Komenda, saj si prizadeva za dobro razvoja občine in je njen uspeh odvisen tudi od finančne podpore, ki ji jo nudi Občina Komenda, zato je v upravi prisoten tudi en predstavnik občine. Zelo pomembno vlogo pri delovanju ustanove pa imajo donatorji (dobrotniki), ki ustanovo podpirajo z različnimi darovi, zato so v upravi tudi trije predstavniki donatorjev.

Mandatna doba članov uprave je štiri leta. Imenovanje članov se izvede na pobudo ustanoviteljev ali uprave, če ustanovitelji ne dajo pobude do konca predzadnjega meseca iztekajoče se mandatne dobe. Upravo lahko imenuje tudi pristojno ministrstvo, kadar tako določa zakon. Podrobneje so imenovanje, naloge in odgovornosti uprave opredeljene v 11-14 členu statuta.

 

STATUT UPPG JE V POSTOPKU SPREMEMBE.

 

Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja deluje v četrtem mandatu, ki se je pričel 16.6.2016. Mandat članov traja 4 leta.

Sestava uprave (2016 – 2020) je naslednja:

 JAGODIC Anton Anton Jagodic, član
 

 

Martina Prezelj, član
  Tomaž Lah, član
 

 

 Lucija Miklič Cvek, tajnica
  Štefan Petkovšek, predsednik

Uprava je dolžna načrtovati, spremljati in izvajati naloge za delovanje ustanove. Na koncu mandata uprava sprejme poročilo o delu ustanove, ki je javnega značaja.

Poročila:

Dodaj odgovor