Po statutu Ustanove Petra Pavla Glavarja sestavlja upravo pet članov.

Mandatna doba članov uprave je štiri leta. Imenovanje članov se izvede na podlagi predlogov prostovoljcev Ustanove, aktualne in nekdanje štipendiste, njenih ustanoviteljev, članov stalnih organov in javnosti. Upravo lahko imenuje tudi pristojno ministrstvo, kadar tako določa zakon. Podrobneje so imenovanje, naloge in odgovornosti uprave opredeljene v 11-14 členu Statuta.

Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja deluje v petem mandatu, ki se je pričel 3. 7. 2020. Mandat članov traja 4 leta.

Sestava uprave (2020 – 2024) je naslednja:

 Anton Jagodic, član
 Martina Prezelj, članica
 Helene Drolc, članica
 Lucija Miklič Cvek, članica
 Štefan Petkovšek, predsednik

Uprava je dolžna načrtovati, spremljati in izvajati naloge za delovanje Ustanove. Na koncu mandata uprava sprejme poročilo o delu ustanove, ki je javnega značaja.

Programski posvet 18. 9. 2020

Poročila:

Statistično poročilo mandata 2020-2024

Verified by MonsterInsights