Nadzorni svet se je konstituiral na svoji prvi seji, ki je bila dne 10. 9. 2016. Nadzorni svet deluje v skladu s Statutom Ustanove, pri svoji osnovni nalogi nadziranja pa uporablja predvsem finančno računovodske in davčne predpise. Mandat članov traja 4 leta.

Sestava Sveta je naslednja:

 Miran Erce, predsednik
 

Marko Erent, tajnik

 Primož Kepic, član

Naloga nadzornega sveta je nadzirati zlasti gospodarjenje uprave s premoženjem Ustanove in v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlagati razrešitev uprave. Člani se sestanejo praviloma enkrat letno ob predložitvi računovodskih izkazov in finančnega poročila. Pri tem preverijo finančno stanje Ustanove ter pregledajo upravičenost in višino prilivov in odlivov. Za potrebe javne objave pripravijo poročilo, predvsem o virih prihodkov in vrstah odhodkov.

Sprejeti akti:

Verified by MonsterInsights