Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) je za pomoč pri delu uprave ali pojasnitev strokovnih vprašanj ustanovila stalno telo – Odbor za dodeljevanje socialne pomoči.

Odbor se je konstituiral na svoji prvi seji, ki je bila dne 13. 7. 2020. Mandat članov traja 4 leta.

Odbor sestavljajo:

Helene Drolc, predsednica
Angela Zver, tajnica
Darko Mavsar, član

Naloge odbora na podlagi statuta UPPG:

  • odbor predlaga upravi sprejem Pravilnika o dodeljevanju pomoči ostarelim in drugim pomoči potrebnim občanom Občine Komenda;
  • predlaga upravi vsebino javnega razpisa za dodeljevanje socialne pomoči;
  • če meni, da javni razpis ni potreben, ker je glede na razpoložljiva sredstva ali zaradi drugih razlogov nesmiseln, to utemelji in upravi predloži predloge za dodelitev socialne pomoči brez javnega razpisa;
  • pregleduje prispele vloge ali pobude za dodelitev socialne pomoči, ki jih predloži upravi uprava odloča o dodelitvi;
  • piše poročilo o svojem delu.

Odbor se pri svojem delu srečuje z ljudmi v stiski in jim skuša v okviru svojih možnosti pomagati ne samo finančno, pač pa jim nudi tudi psihično oporo in svetovanje.

Sprejeti akti:

Verified by MonsterInsights