Ustanova tudi letos namenja finančna sredstva pomoči občanom Občine Komende v hudi denarni stiski.
 
Razpis je odprtega značaja, brez roka. Vloge rešujemo do izrabe namenskih sredstev.  
 
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči bo obravnaval prošnje, prispele na naslov:
 
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči
UPPG
Zajčeva 23
1218 Komenda
 
Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predloži v lastnem interesu:
• dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija veljavnega osebnega dokumenta),
• originalne ali kopije položnic,
• kopija odločbe CSD o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ne sme biti starejša od enega leta,
• pisna obrazložitev prošnje za pomoč z navedbo popolnih osebnih podatkov prosilca (ime in priimek, naslov, telefonska številka).
 
Predlagatelj je lahko tudi posameznik, ki pozna stisko bližnjega.
 
RAZPIS SOCIALNE POMOČI 2020
Verified by MonsterInsights