Odbor za dodeljevanje štipendij UPPG, predlaga naslednji razpis za leto 2013/14

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov mladih občanov Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 05/2005) razpisuje za šolsko leto 20013/2014 dve štipendiji za eno leto za dijake, študente in nadarjene dijake poklicnih šol, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v Občini Komenda primanjkuje, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Občini Komenda.

Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki od vključno drugega letnika dalje, če so v preteklem šolskem letu dosegli najmanj prav dober šolski uspeh, in študenti, ki imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu.

Prijavi za razpis je treba priložiti:
1. dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
2. dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,
3. za prednostno dodelitev štipendije dokazila iz petega odstavka 5. člena pravilnika o štipendiranju (dokumentacijo, s katero kandidat dokazuje posebno nadarjenost in posebno prizadevnost na družbenem področju; izjemni dosežki na tekmovanjih, bibliografija objavljenih del, potrdilo o sodelovanju v raziskavah, priporočila, dokaze o družbeno koristni dejavnosti…), za študente pripravljenost za delo v pisarni UPPG,
4. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
5. dokazilo o stalnem bivališču v občini Komenda,
6. življenjepis,
7. dokazilo o dohodkih oz. prejemkih na družinskega člana v preteklem koledarskem letu (kopija dohodninske odločbe staršev oz. druga verodostojna dokazila o trenutnem materialnem stanju, ki jih v svojem interesu predloži kandidat),
8. izjava dijaka oz. študenta, da ne prejema nobene štipendije,
9 dijaki poklicnih šol morajo poleg zgoraj navedenih dokazil priložiti tudi priporočilo združenja dejavnosti v Občini Komenda, za katero se usposabljajo (Obrtna zbornica, Kulturno društvo, Turistično društvo, Čebelarsko društvo, Konjeniško društvo, Društvo narodnih noš…). Iz priporočila mora biti razvidno, da se usposabljajo za poklic, ki ga v občini Komenda primanjkuje, vsebovati pa mora tudi načrt za kandidatov prispevek k razvoju te dejavnosti v občini in priporočilo mojstra oziroma mentorja, pri katerem se usposablja.

Kandidati naj popolne vloge naslovijo na Ustanovo Petra Pavla Glavarja, Odbor za dodeljevanje štipendij, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom ZA ŠTIPENDIJO.
Rok za oddajo vloge je 10. 1. 2014.

Štipendije bodo podeljene v mesecu januarju z ustreznim poračunom za nazaj.

V primeru prevelikega števila kandidatov bo imel prednost pri izboru dijak oz. študent z
boljšim učnim uspehom
– izkazano večjo aktivnostjo na drugih področjih
– nižjim dohodkom na družinske člane
– pripravljenost za delo v pisarni UPPG.

 

 

Številka: 1/2013 – stipendije

Komenda, 16.12.2013                                                                            Predsednica uprave: dr. Marta Ciraj

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE
Verified by MonsterInsights