Ustanova, ki je v letu 2016 prejela srebrno občinsko priznanje, že šestnajst let uresničuje svoje poslanstvo.

Je dobrodelna organizacija. Z njo sodeluje kar 35 prostovoljcev, ki so se odločili, da bodo pustili sled v razvijanju solidarnosti in sodelovanja v skupnosti. Prostovoljci opravljajo dela brezplačno in brez povrnitve materialnih stroškov. V letu 2016 je Ustanova opravila najmanj 1.300 ur prostovoljnega dela.

Pri tem je bila pozorna do socioekonomsko prikrajšanih občanov in mladine. Tesno je sodelovala z občino, osnovno šolo in z mnogimi lokalnimi organizacijami in z mediji.

V letu 2016 se je uprava Ustanove sestala na šestih sejah. Glavna skrb je bila zaključek mandatnega obdobja in konstruiranje organov Ustanove v novem mandatu. Do 16. 6. 2016 je uprava delovala z osmimi člani, sedaj jih je pet. Nova uprava se je posvečala oblikovanju programskih smernic mandata in izvedbi stalnih programov.

Odbor za dodeljevanje štipendij je imel 6 sej, od tega 1 korespondenčno. Pripravil je razpis za štipendije, obravnaval vloge in pripravil predlog upravi ter predlagal spremembe Pravilnika o štipendiranju. Člani odbora so se udeležili programskega posveta in sestanka za spremembo pravilnika.

V letu 2016 je Ustanova imela 9 štipendistov in eno botrstvo v Etiopiji. Štipendisti so dolžni, da v šolskem letu opravijo prakso v obsegu najmanj 80 ur. Štipendisti so pomagali pri učenju ter opravili druga družbeno koristna dela, bili pa so tudi v veliko pomoč pri pripravi in izvedbi prireditev Ustanove. Štipendiranje se je zaključilo trem štipendistom. Ena štipendistka je v novembru diplomirala, z drugo, ki je bila v prejšnjem šolskem letu v mirovanju pa smo sporazumno prekinili štipendiranje. En štipendist je opravil vse izpite.

Ustanova je v letu 2016 plačala 1.640 € stroškov petim ekonomsko prikrajšanim družinam. Odbor za socialno pomoč z 11 prostovoljci je vsak četrtek delil živila v skupni vrednosti okoli 5.620 €. Skupno so opravili 350 prostovoljnih ur ter imeli 730 obiskov občanov. Pogosti so bili klici na telefonsko številko prostovoljke za svetovanje. Posamezna vprašanja so se nanašali na probleme vzgoje, duševnih stisk ter zdravja in zaskrbljenosti zaradi izobraževalnih težav otrok in mladine. Odbor in uprava menita, da bi z večjim sodelovanjem med humanitarnimi društvi v Komendi mogli bolje pomagati ljudem v stiski.

Podjetjem in posameznikom, ki so kakorkoli donirali, se je Ustanova javno zahvalila na novoletnem koncertu s podelitvijo priznanj. Za štipendije je občina v preteklem letu namenila 68 % in sofinancirala izvedbo prireditve Množimo talente 2016. Preostala sredstva je Ustanova zbrala s pomočjo prostovoljnih prispevkov, vstopnic itd.

UPPG

PREGLED DELA V LETU 2016
Verified by MonsterInsights